delivery
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6€.
ΚΑΛΩΣΗΡΘΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ glo™
Για να αποκτήσεις πρόσβαση στον ιστότοπό μας θα πρέπει να επαληθεύσεις ότι είσαι καπνιστής και άνω των 18 ετών.

Όροι Διαγωνισμού “EIΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ Ο ΝΕΟΣ ΜΑΣ glo AMBASSADOR ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ;”


H εταιρεία British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Αγίου Θωμά 27 (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο “EIΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ Ο ΝΕΟΣ ΜΑΣ glo AMBASSADOR ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ;” (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «ο Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Διοργανώτριας.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:


 1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι καπνιστές έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι εργαζόμενοι των εταιρειών British American Tobacco Ελλάς Α.Ε. και DigitalWise και οι συνεργάτες τους καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται να συμμετάσχει και είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το δώρο.
 2. Διάρκεια
  1) Ο Διαγωνισμός ξεκινά την Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και λήγει τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 . (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
  Η 25η Νοεμβρίου, 2022 ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής της αξιολόγησης για την ανάδειξη του νικητή για το δώρο του διαγωνισμού.
  2) Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
  3) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων.
 3. Συμμετοχή στο διαγωνισμό
  Ο τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι:
  Οι συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν ένα βίντεο διάρκειας έως και τριάντα (30) δευτερολέπτων μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] γράφοντας στο θέμα του email ‘Η γνώμη μου για το glo’. Μέσω του βίντεο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάζουν τη γνώμη τους για το προϊόν θέρμανσης καπνού glo.
  Όλες οι συμμετοχές θα συλλεχθούν και στην ορισμένη ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση που θα αναδείξει τον νικητή του δώρου.
 4. Έπαθλο
  1) Ο νικητής του διαγωνισμού θα είναι ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές προωθητικών βίντεο του προϊόντος θερμαινόμενου καπνού glo τα γυρίσματα των οποίων θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο στις 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2022. Οι εν λόγω ημερομηνίες των γυρισμάτων ενδέχεται να τροποποιηθούν από τη Διοργανώτρια.
  2) Όλα τα έξοδα του ταξιδιού για τις ανάγκες των γυρισμάτων θα καλυφθούν από τη Διοργανώτρια. Δεν προβλέπεται αμοιβή του νικητή για τη συμμετοχή του στα εν λόγω γυρίσματα.
  3) Tο δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 5. Τρόπος ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού
  Ο νικητής θα αναδειχθεί έπειτα από αξιολόγηση των συμμετοχών από εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Κατά την αξιολόγηση, την ημέρα που ορίζεται παραπάνω, θα επιλεχθεί ένας (1) τυχερός και τρεις (3) επιλαχόντες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός τριών (3) ημερών και εκείνος δεν επικοινωνήσει με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του νικητή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου του Διαγωνισμού. Εν συνεχεία, το δώρο παραχωρείται στους επιλαχόντες, κατά σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση. Η επικοινωνία με τους επιλαχόντες γίνεται την ίδια μέρα μετά την οριστική απώλεια δικαιώματος απόκτησης του δώρου από τον αναδειχθέντα νικητή. Αν ούτε κάποιος από τους επιλαχόντες μπορεί να βρεθεί ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη κτλ., ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το δώρο ή να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του σε επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα κοκ.
  Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
  1) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στους Ιστότοπους και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,
  2) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3,
  3) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
  4) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος.
 6. Παραλαβή δώρου
  Ο νικητής αφού ενημερώσει ότι αποδέχονται το δώρο, θα λάβει ένα προσωπικό μήνυμα, στο οποίο θα του ζητούνται τα στοιχεία του για την ταυτοποίηση. Η εκτέλεση του δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.
 7. Προσωπικά δεδομένα
  Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
  1) η λήψη μέτρων προσυμβατικά κατ’ αίτηση σας, προκειμένου να συμμετέχετε στον διαγωνισμό.
  2) η εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την ανάδειξη του νικητή και την εκτέλεση του σχετικού δώρου. Ειδικότερα, η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) βρίσκονται εδώ.
 8. Τροποποίηση όρων
  Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο.
 9. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση
  1) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.
  2) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζεται η ενέργεια και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.
 10. Ακύρωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
  1) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  2) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
  3) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη.
  4) σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ο νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να προσκομίσει αποδεικτικά της ταυτότητάς του, όπως δημόσια έγγραφα (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), ή δεν αποδεχτεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως του παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η συμμετοχή του προσώπου αυτού ακυρώνεται και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου.
  5) η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημοσία αιδώ κλπ.
  Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών.
 11. Ευθύνη Διοργανωτή
  Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι του νικητή και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές.

Μπες και εσύ στον κόσμο του glο!

Μπορείς να διαγραφείς ανά πάσα στιγμή

*Το glo™️ θερμαίνει τα sticks χωρίς να τα καίει. Η μέτρηση γίνεται σε σύγκριση με το κάπνισμα του συμβατικού τσιγάρου. Παράγει αερόλυμα, λιγότερη μυρωδιά και καθόλου στάχτη σε σύγκριση με το κάπνισμα του συμβατικού τσιγάρου. Αυτό το προϊόν δεν είναι ακίνδυνο και περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική ουσία.

*Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο από το φυτό Rooibos με προσθήκη νικοτίνης, η οποία είναι εθιστική ουσία.
Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με τις συσκευές θέρμανσης glo™. Αυτό το προϊόν δεν είναι ακίνδυνο.

ezgif.com-gif-maker_3_